Strona główna   >  Aktualności

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

17.03.2020


Chełmno, dnia 17.03.2020 r.
GM-OŚ.6220.3.2020.KG
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 28 oraz art. 61 §1, §3 i §4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t. j. ), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t. j. ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 26.02.2020 r.  na wniosek osoby fizycznej wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :
 
Uruchomienie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów kabli innych niż niebezpieczne na działce nr 186/22 obr. 4, położonej przy ul. Magazynowej w Chełmnie, województwo kuajwsko-pomorskie.”
 
Lokalizacja inwestycji – działka ewidencyjna 186/22 obr. 4 ul Magazynowa
w Chełmnie.
Obszar oddziaływania inwestycji - działki ewidencyjne nr: 186/21, 186/12, 186/6, 188/3, 189/3, 188/2, 1904/, 186/22, 189/1, 189/5, 186/22, 186/34 -  obręb 4 w Chełmnie; 82/3, 81/3, 90/2, 75/2, 91/2, 82/4, 82/3, 81/4, 87/2, 89/3, 89/4 88/2 – obręb ewidencyjny 5, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie;
 
                Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam również o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno, pokój 103, w godzinach pracy urzędu, tj.: od poniedziałku do wtorku, oraz w czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30,
w środy od 7.30 do 16.30, w piątki od 7.30 do 14.30, a także o możliwości składania pisemnych i ustnych uwag dotyczących przedmiotowej sprawy na każdym etapie postępowania. 

Pouczenie
Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.  Strona ma możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie.  W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie.   Ponaglenie wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Uczestnikami mediacji mogą być:
1) organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo
2) strony postępowania.
 

 
 
Otrzymują:
1.       Wnioskodawca
2.       Pozostałe strony postępowania - w drodze obwieszczenia, poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chełmnie.


Z up. Burmistrza
Piotr Murawski
Zastępca Burmistrza

Wytworzył: Piotr Murawski (17 marca 2020)
Opublikował: Katarzyna Grzeszczak (18 marca 2020, 09:05:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij